Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN B2B

BVBA Bionutral |KBO-nr. 0682.987.391

1. Algemeen

1.1. Definities

'Verkoper': De BVBA Bionutral, met maatschappelijke zetel te 3800 Sint-Truiden, Meiveldlaan 4650 bus 3 | Poort Sint-Truiden, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0682.987.391.

'Koper': elke fysieke persoon of rechtspersoon die door de Verkoper verhandelde goederen aankoopt.

1.2. Toepassingsgebied

De Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna de 'Algemene voorwaarden') zijn toepasbaar op elke aankoop en levering gerealiseerd na 17 oktober 2017.

De Algemene Voorwaarden regelen exclusief alle precontractuele en contractuele relaties tussen de Koper en de Verkoper. Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke afwijking hebben de Algemene Voorwaarden van de Verkoper voorrang op die van de Koper, ongeacht enige verwijzing door de Koper naar afwijkende bepalingen.

Door een bestelling te plaatsen bevestigt de Koper vooraf kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden van de Verkoper en aanvaardt hij ze integraal en onvoorwaardelijk.

In de veronderstelling dat een artikel of een onderdeel van een artikel van de Algemene Voorwaarden of Bijzondere Voorwaarden nietig of ontoepasbaar zou worden verklaard, zal deze nietigheid geen betrekking hebben op het geldige onderdeel van de bepaling, en ook niet op de andere bepalingen van de Algemene Voorwaarden of van de Bijzondere Voorwaarden.

De niet-uitvoering van een bepaling van de Algemene Voorwaarden leidt niet tot afstand doen ervan, tenzij een dergelijk afstand doen voortvloeit uit een uitdrukkelijk, ondubbelzinnig schrijven ondertekend door degene die afstand doet. Afstand doen van een recht leidt eveneens niet tot afstand doen van elk ander recht dat uit de Algemene Voorwaarden kan volgen. De Algemene Voorwaarden kunnen nooit tegen de Verkoper worden geïnterpreteerd.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden op elk moment eenzijdig te wijzigen of te actualiseren op zijn website www.bionutral.com. Deze wijzigingen en updates worden opgelegd aan de Koper, die het uitdrukkelijk aanvaardt, en die deze rubriek bijgevolg regelmatig moet raadplegen om de Algemene Voorwaarden van kracht te controleren.

2. Offertes en engagementen van de Verkoper

2.1. Handelsoffertes

Elke handelsofferte opgemaakt door de Verkoper is indicatief en verbindt hem zodra de bestelling geplaatst door de Koper vermeld in deze handelsofferte uitdrukkelijk aanvaard wordt door de Verkoper. De prijzen vermeld in de offerte zijn in elk geval slechts geldig voor een maximumduur van tien dagen na uitgifte ervan.

Bestellingen afgesloten door tussenpersonen zoals commercieel afgevaardigden, vertegenwoordigers en handelsagenten verbinden de Verkoper pas na schriftelijke bevestiging van de bestelbon door de Verkoper.

2.2. Overige verbintenissen

De verbintenissen kunnen alleen schriftelijk worden genomen door de Verkoper en mits ondertekend door een gemachtigde vertegenwoordiger van de Verkoper. Uitwisselingen van mails, tijdelijke of gebruikelijke handelskortingen, facturaties of andere vormen van verklaring of uitvoering van handelsrelaties kunnen in geen geval worden beschouwd als een engagement van de Verkoper voor de toekomst.

3. Bestellingen

De Koper heeft alleen het recht een bestelling te plaatsen bij de Verkoper als hij de voorwaarden en criteria bepaald door de reglementering over de verkoop van voedingssupplementen naleeft. De Verkoper kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden als de Koper deze reglementering niet naleeft en de Koper zal de Verkoper vrijgesteld houden van elk schadelijk gevolg van niet-naleving van deze reglementering. In overeenstemming met de beroepsgewoonten, worden bestellingen vooral geplaatst, ofwel via een bezoek van een aangestelde van de Verkoper, ofwel via elektronische weg per email of via de klantenzone op de website bionutral.com en ze worden behoudens specifiek geval of vraag van de Verkoper in die zin, niet opgenomen in een bestelbon ondertekend door de Koper. De Verkoper zendt wel ter bevestiging van de bestelling door de Koper een orderbevestiging naar het door hem opgegeven emailadres. Behoudens schriftelijk protest op deze email door de Koper wordt de ontvangst ervan beschouwd als een stilzwijgend akkoord. Een foutief, onbestaand of privé-emailadres, of de weigering door de Koper om een geldig emailadres vrij te geven, heeft niet tot gevolg dat de verkoop niet heeft plaatsgevonden. Indien de Verkoper het vraagt, moet de Klant zijn bestelling schriftelijk bevestigen. De bestellingen van de Klant worden uitgevoerd in functie van de beschikbaarheid van de producten in de magazijnen van de Verkoper, waarbij die laatste geen enkel engagement neemt in termen van beschikbaarheid.

4. Leveringen

De leveringen gebeuren op het risico van de Koper, ook als de prijs vastgesteld is tot de bestemming. De Producten worden geleverd op de plaats overeengekomen tussen de Parrtijen in de Bijzondere Voorwaarden. De Verkoper behoudt zich het recht voor om een gedeeltelijke levering te doen indien er maar een deel van de bestelling kan worden geleverd. De leveringstermijnen zijn niet bindend maar vormen louter een aanduiding die geen enkele garantie meebrengt. Vertraging in de levering geeft de Klant in geen geval het recht om de betaling van de factuur op te schorten, de bestelling te annuleren, de goederen te weigeren of welke schadevergoeding dan ook te eisen. Indien de Verkoper de producten niet kon leveren door de fout of afwezigheid van de klant, zal de Verkoper een schadevergoeding kunnen eisen. In het geval van overmacht zoals bepaald in punt 11 hieronder, zal de levering kunnen worden opgeschort. Indien het geval van overmacht meer dan 48 uren duurt, zal de Verkoper geldig vrijgesteld zijn van zijn verplichting om te leveren. Als het volume van de bestelling onvoldoende is om rendabel te zijn, zal de bestelling worden klaargezet en kan de klant ze komen halen in het magazijn na contante betaling.

5. Prijs

Behoudens uitdrukkelijke andersluidende bepaling schriftelijk overeengekomen tussen de Verkoper en de Koper, worden de goederen gefactureerd aan de prijs van kracht op de leveringsdatum. Alle huidige en toekomstige belastingen en taksen zijn altijd ten laste van de Klant.

6. Kortingen

Kortingen en andere voordelen kunnen worden toegekend volgens Bijzondere voorwaarden overeengekomen tussen de partijen. De Verkoper behoudt zich het recht voor om op elk moment, na informatie aan de Koper, productcategorieën uit te sluiten uit de mechanismen van kortingen en voordelen, met name in functie van specifieke marges gegenereerd door deze producten, of van andere kenmerken, met name reglementaire.

7. Betalingen

7.1. Algemeen

Behoudens uitdrukkelijke andersluidende schriftelijke bepaling tussen de Verkoper en de Koper zijn alle facturen van de Verkoper betaalbaar binnen een maximumtermijn van 30 dagen vanaf de uitgiftedatum van de factuur.Bankkosten van welke aard ook zijn ten laste van de Koper.Behoudens schriftelijk akkoord van de Verkoper kan de Koper in geen geval betalen aan een chauffeur, een vertegenwoordiger, een mandataris of enige andere persoon dan de Verkoper. Bij ontstentenis kan het zijn dat hij nog eens zal moeten betalen op eerste aanvraag van de Verkoper. De Verkoper behoudt zich het recht voor om, op elk moment (en specifiek in de veronderstelling dat hij aan de Koper een betalingstermijn verleent) garanties en zekerheden te eisen die de goede uitvoering van de verplichtingen van de Koper garanderen en om elke beschermende maatregel die hij nuttig acht, te nemen. Om deze garanties te verkrijgen zal elke bestelling opgeschort kunnen worden tot aanduiding van de gevraagde garanties. Bij gebrek aan een dergelijke regularisatie binnen een termijn van veertien dagen vanaf de opschortingsmaatregelen zal de Verkoper elke lopende bestelling alsook de hele contractuele relatie met de Koper kunnen opzeggen, met onmiddellijke ingang, onverminderd elke vergoeding die de Verkoper zou kunnen eisen uit hoofde van het einde van de relaties tussen de partijen. De Klant kan zich in geen geval beroepen op een recht op compensatie met de bedragen van de kortingen of elk ander bedrag dat hem verschuldigd zou zijn door de Verkoper, voor elk bedrag verschuldigd aan de Verkoper. Elke compensatie vereist een voorafgaand schriftelijk akkoord van de Verkoper en is alleen van toepassing voor de bedragen die erin worden beoogd.

7.2. Niet-betaling - Gedeeltelijk betaling - Laattijdige betaling

Alleen effectieve inning door de Verkoper op de overeengekomen vervaldag vormt een betaling. Bij ontstentenis van volledige betaling op de vervaldag zal het bedrag van de facturen verschuldigd door de Koper van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling:

 • interesten opleveren aan de referentie intrestvoet, vastgesteld door de ECB, bepaald in artikel 5 van de wet van 2 augustus 2002 tot uitvoering van de Europese richtlijn 2000/35/EG van 29 juni 2000, vermeerderd met 7 procentpunten en afgerond tot het hogere halve procentpunt, waarbij elke begonnen maand beschouwd wordt als een afgelopen maand. Deze intresten worden berekend vanaf de dag na de vervaldag tot de volledige betaling.
 • bovendien vermeerderd worden met 10%, met een minimum van 150 euro en een maximum van 5.000 euro, als forfaitaire schadevergoeding voor de bijkomende administratieve kosten, opvolging van debiteurenbestand, incassokosten en handelsverstoring.
 • in de veronderstelling dat de Verkoper, om de schulden ingelost te krijgen, een gerechtelijke procedure moet starten, zal de Koper, naast de hierboven bedoelde verhogingen, ook een forfaitaire vergoeding van 250 € verschuldigd zijn voor administratiekosten.

De datum vermeld op de factuur wordt beschouwd als de verzenddatum. In het geval van laattijdige betaling zal de Koper de voordelen van eerder toegekende kortingen en betalingsfaciliteiten verliezen. Niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het saldo van alle andere door de Koper verschuldigde, zelfs niet-vervallen facturen onmiddellijk en van rechtswege opeisbaar. Alle betalingen worden eerst afgeboekt op de intresten en de strafclausule en vervolgens afgetrokken van de oudste factuur.

In het geval van laattijdige betaling heeft de Verkoper het recht om elke levering alsook zijn verplichtingen op te schorten, ook al vloeien die voort uit andere lopende overeenkomsten tussen de partijen.

7.3. Betwisting van de factuur

De betwisting van een factuur moet schriftelijk worden verstuurd binnen de 8 kalenderdagen vanaf de ontvangst ervan, de poststempel of desgevallend de elektronische datumstempel geldt als bewijs. Bij ontstentenis zal de betwisting niet als geldig kunnen worden beschouwd. De betwisting moet, om ontvankelijk te zijn, gedetailleerd zijn en per aangetekende brief, al dan niet elektronisch, aan de Verkoper worden bezorgd.

8. Voorbehoud van eigendom

Alle goederen geleverd door de Verkoper blijven de eigendom van die laatste tot op het ogenblik van de volledige betaling van de prijs, inclusief de eventuele kosten en intresten. De risico's met betrekking tot aangekochte producten worden echter overgedragen aan de Koper na levering.

9. Ontvangst van goederen - terugname van goederen

9.1. Erkenning van de goederen

De Koper is verplicht de goederen te controleren op het ogenblik dat hij ze in ontvangst neemt. De Koper is verplicht te controleren of de goederen overeenstemmen met de bestelling en om te inspecteren of er geen gebreken zijn aan de goederen en/of de verpakking, of op het vlak van de geleverde hoeveelheden. In de veronderstelling dat er enig gebrek zou worden vastgesteld op kwantitatief of kwalitatief vlak, zal de Koper de Verkoper hierover onmiddellijk en ten laatste binnen een termijn van 72u na ontvangst van de goederen moeten informeren via een schrijven per aangetekende post. Bij ontstentenis zal de Koper onomstreden geacht zijn de goederen in overeenstemming met zijn bestelling te hebben ontvangen en ze te hebben aanvaard. Elke latere klacht over zichtbare gebreken zal onontvankelijk worden geacht, wat uitdrukkelijk wordt aanvaard door de Koper.

De wederverkoop van goederen houdt van rechtswege erkenning in.

In het geval van door de verkoper erkende gebrekkige goederen, zal die laatste uitsluitend verplicht zijn tot vervanging of herstelling van deze goederen, met uitsluiting van enige andere vorm van vergoeding. Elk verborgen gebrek moet binnen de 48 uren na vaststelling ervan worden aangegeven, het bewijs van naleving van deze termijn is voor rekening van de Koper. Meer dan zes maanden na ontvangst van de goederen zal er geen enkele klacht voor verborgen gebreken worden aanvaard. Naast de voorwaarde van termijn is elke klacht pas ontvankelijk indien: - de goederen zich in een strikt identieke staat bevinden aan degene waarin ze zich bevonden op het ogenblik van de levering en dat ze nog niet werden gebruikt of geopend; - de Koper zelf geen behandelingen, herstellingen, wijzigingen of bewerkingen heeft gedaan aan de geleverde goederen; - de Koper al zijn betaalverplichtingen heeft nageleefd.

9.2. Terugname van de goederen

Geleverde goederen worden niet teruggenomen. Indien de Verkoper echter aanvaardt om bepaalde goederen terug te nemen, dan zal deze terugname gebeuren voor maximum 60% van het gefactureerde bedrag excl. BTW en zonder transportkosten (het verschil vormt een forfaitaire schadevergoeding voor behandelings- en waardeverminderingskosten van de goederen). Een terugname van goederen zal in geen geval worden aanvaard voor temperatuurgevoelige producten en evenmin voor goederen waarvan de vervaldatum minder dan zes maanden bedraagt.

10. Aansprakelijkheid

De Verkoper is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg zou zijn van verkeerd gebruik of implementatie door de Koper, van goederen geleverd door de Verkoper. Algemeen kan de Verkoper niet aansprakelijk worden gehouden voor schade van welke aard ook, geleden door de Koper of een derde, rechtstreeks of onrechtstreeks gekoppeld aan goederen verkocht door de Verkoper (onverminderd dwingende bepalingen of van openbare orde met betrekking tot de betrokken producten, met name ten opzichte van eindconsumenten).

11. Overmacht

De Verkoper is niet aansprakelijk voor de niet-uitvoering van één of meer van zijn verplichtingen indien deze nietuitvoering te wijten is aan een geval van overmacht, met name een verhindering onafhankelijk van zijn wil en waarvan men redelijkerwijze niet van hem zou kunnen verwachten dat hij ze in beschouwing neemt, op het ogenblik van het afsluiten van de Overeenkomst, dat hij ze voorkomt of oplost of dat hij de gevolgen ervan voorkomt of oplost. Onder een verhindering onafhankelijk van de wil van de Verkoper in de zin van de vorige paragraaf worden met name de volgende gebeurtenissen verstaan, zonder dat deze lijst exhaustief is.

 • oorlog, al dan niet verklaard, burgeroorlog, opstand of revolutie, piraterij- of terroristische daad;
 • natuurramp zoals onweer, cycloon, aardbeving, vloedgolf, overstroming;
 • ontploffingen, vernieling van machines of installaties allerhande; boycots, stakingen, bezetting van de bedrijfslokalen,
 • daden van een legale of illegale instantie, behoudens de daden waarvoor de partij de risico's op zich heeft genomen gelet op een andere bepaling van de overeenkomst en in het bijzonder de volgende paragraaf.
 • de intrekking, het verlies of het nietverkrijgen van de toestemming, de licentie of de vergunning of van enig ander document van hetzelfde type nodig voor de goede uitvoering van de overeenkomst en die moet worden uitgereikt door allerlei overheidsinstanties en ongeacht het land.

De uitvoering van de overeenkomst zal zo lang worden opgeschort als het geval van overmacht de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maakt; de Koper zal dan niet de minste vergoeding van de Verkoper kunnen eisen. Overmacht zal ook worden geacht wegens tekortkoming van een leverancier van de Verkoper en dit om welke reden dan ook.

12. Einde van de overeenkomst

Behoudens uitdrukkelijke andersluidende bepalingen kan een bestaande leveringsovereenkomst worden opgezegd door elke partij mits een vooropzegging van zes maanden wordt nageleefd, betekend per aangetekende schrijven. De vooropzegging gaat in vanaf de eerste dag van de maand na de maand waarin de vooropzegging werd betekend.

De leveringsovereenkomst zal ontbonden kunnen worden door de Verkoper vóór de normale vervaldatum indien de Koper niet volledig voldoet aan één of meer van zijn verplichtingen, mits eenvoudige kennisgeving per aangetekende schrijven binnen de 15 dagen na de kennisneming door hem van het feit waarop hij zich baseert voor deze ontbinding, zonder dat een gerechtelijke tussenkomst nodig is. De ontbindingsmaatregel eventueel aangenomen op die basis wordt genomen onverminderd alle andere rechten van de Verkoper die voortvloeien uit de overeenkomsten of de wet, met name voor wat betreft de vergoeding van zijn schade.

Vormen met name fouten die een ontbinding rechtvaardigen:
(i) elke vertraging van meer dan acht dagen bij de betaling van verschuldigde bedragen door de Koper;
(ii) het faillissement, de opschorting van betaling, het verzoekschrift tot gerechtelijke reorganisatie, volledige of gedeeltelijke stopzetting van de activiteit, de vereffening of insolvabiliteit van de Koper, het beslag gelegd op de bezittingen van de Koper, of indien de Koper de eenvoudige bedoeling vertoont om de balans neer te leggen, om een dergelijk uitstel van betaling of een gerechtelijke reorganisatie te vragen of om een dergelijke procedure te starten (onverminderd de wet met betrekking tot de continuïteit van ondernemingen);
(iii) elk element dat wijst op een financiële achteruitgang van de Koper die hij niet zou hebben verholpen in de maand van de verzending door de Verkoper van een aangetekende brief over het of de betrokken elementen. Het einde van de leveringsovereenkomst maakt automatisch een einde aan de lopende bestellingen, behoudens andersluidende aanduiding van de Verkoper.
De Verkoper kan desgevallend kiezen om het recht van ontbinding op één of meer specifiek bestellingen toe te passen in plaats van op de hele leveringsovereenkomst.

13. Compensatie - Samenhang

Ten gunste van de Verkoper wordt een mechanisme van contractuele schuldvergelijking (netting) bepaald waarin wordt gesteld dat, in het geval van een situatie van insolvabiliteit uit hoofde van de Koper (collectieve procedure, faillissement, situatie van samenloop of elke andere gelijkaardige situatie), (i) de bedragen verschuldigd door de koper om welke reden dan ook onmiddellijk opeisbaar zullen zijn, (ii) voor zover wettelijk toegestaan, zal de Verkoper de onmiddellijke ontbinding van de lopende overeenkomsten kunnen uitspreken zonder vergoeding en zonder voorafgaande ingebrekestelling noch een beroep in rechte en (iii) in elk geval zullen alle wederzijdse vorderingen tussen de partijen die voortvloeien uit de uitvoering van overeenkomsten afgesloten tussen hen worden gecompenseerd van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling noch beroep in rechte, ongeacht hun oorsprong en hun datum van opeisbaarheid. Er wordt overeengekomen dat de Verkoper het recht zal hebben om al zijn contractuele betrekkingen met de Koper als een ondeelbaar geheel te beschouwen voor de toepassing van dit compensatiemechanisme (contractuele samenhang).

14. Bescherming van persoonlijke gegevens

Door een bestelling te plaatsen verbindt de Koper zich tot het leveren van ernstige en echte gegevens die betrekking hebben op hem. De meegedeelde informatie wordt gebruikt voor de verwerking en de uitvoering van bestellingen maar kan ook worden gebruikt om commerciële acties en informatie over nieuwe producten en diensten van de Verkoper voor te stellen. De Koper heeft het recht om de persoonlijke gegevens die door de Verkoper worden bijgehouden te raadplegen, een kopie te vragen en de rechtzetting of schrapping ervan te vragen. De aanvraag moet gericht worden aan het adres van de maatschappelijke zetel van de Verkoper.

15. Bevoegdheid van de rechtbanken en toepasselijk recht

15.1. Alle relaties tussen de Verkoper en de Koper alsook de Algemene Voorwaarden vallen uitsluitend onder het Belgisch recht.

15.2. Elke betwisting met betrekking tot de uitvoering, de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst zal eerst aan bod komen in een vrijwillige bemiddeling onder het toezicht van een bemiddelaar, erkend door de Federale Bemiddelingscommissie. De keuze van de bemiddelaar zal toekomen aan de meest gerede partij. Alleen een vastgestelde mislukking van de bemiddelingsprocedure zal de partijen toestaan hun geschil voor de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Hasselt, te brengen.

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN | Online verkoop B2C

BVBA Bionutral |KBO-nr. 0682.987.391

1. Doel en toepassingsgebied

1.1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden (hierna genoemd "algemene voorwaarden") bepalen de rechten en de plichten van alle partijen in het kader van de online verkoop en de reservatie van producten (hier genoemd "producten") via de website van Bionutral (beschikbaar via www.bionutral.com - hierna genoemd "site"). De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen via de site in de volgende landen waartoe de site zich richt:
- België
- Groothertogdom Luxemburg

1.2. De algemene voorwaarden worden gesloten tussen

 • enerzijds de BVBA Bionutral, met maatschappelijke zetel te 3800 Sint- Truiden, Meiveldlaan 4650 bus 3 | Poort Sint-Truiden, geregistreerd bij de kruispuntbank voor ondernemingen onder het nummer 0682.987.391 (RPR Antwerpen, afdeling Hasselt - BTW BE 0682.987.391) (hierna genoemd "Bionutral") en
 • anderzijds de persoon die een aankoop wenst te doen (hierna genoemd "koper”).

De koper en Bionutral worden hierna genoemd "partijen". De partijen aanvaarden dat enkel deze algemene voorwaarden van toepassing zijn op hun relatie en dat alle andere algemene voorwaarden uitgesloten worden.

1.3. De kandidaat-koper aanvaardt uitdrukkelijk de algemene verkoopsvoorwaarden bij zijn eerste registratie via het klantenportaal op de website www.bionutral.com. Bionutral houdt zich eveneens het recht voor om de contractuele clausules te wijzigen, waarbij de publicatie op de site als kennisgeving van de wijziging geldt. Het verder gebruiken van de website zal dan aanzien worden als een aanvaarding van de gewijzigde voorwaarden. De koper erkent dat hij voorafgaandelijk de mogelijkheid heeft gehad de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden na te lezen en ze af te drukken of op te slaan.

1.4. Elke bestelling of reservatie van een product op de site (hierna genoemd "bestelling") veronderstelt het voorafgaandelijk lezen en de expliciete aanvaarding door de koper van deze algemene verkoopsvoorwaarden zonder hiervoor een geschreven handtekening van de koper te vereisen. Het plaatsen van een elektronische impliceert zijn instemming die evenwaardig is aan een geschreven handtekening en het bewijs met zich meebrengt van de gehele bestelling en van de opeisbaarheid van de bedragen verschuldigd in uitvoering van deze bestelling.

1.5. Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op kopers, fysieke personen die geen handelaar zijn. De koper die op de Bionutral website zijn bestelling wenst uit te plaatsen verklaart meerderjarig te zijn en over volledige handelingsbekwaamheid te beschikken. Personen die niet over de vereiste handelingsbekwaamheid beschikken mogen in geen enkel geval kopen op de website tenzij via en onder de verantwoordelijkheid van hun wettelijke voogd. Deze voogd wordt verondersteld de algemene verkoopsvoorwaarden na te leven.

1.6. De koper verbindt zich ertoe om zijn aanmeldgegevens (login en wachtwoord) niet aan derden bekend te maken en misbruik door derden te verhinderen.

1.7. Het is Bionutral toegestaan om de registratie van de gebruiker te blokkeren, onverminderd het recht van Bionutral om de schade op de gebruiker te verhalen in geval van:

 • vermoeden van onrechtmatig, overdadig of verboden gebruik,
 • vermoeden van doorverkoop aan derden van de aangekochte producten. 

Specifieke bepalingen met betrekking tot Online verkoop van producten

2. Producten

2.1. In overeenstemming met de wettelijke voorschriften is enkel de verkoop toegestaan van voedingsadditieven die niet aan een voorschrift onderworpen zijn. Voorschriftplichtige geneesmiddelen zijn niet via Bionutral verkrijgbaar.

2.2. De producten die te koop worden aangeboden zijn de producten die op de website beschikbaar zijn, met de beschrijving van hun voornaamste eigenschappen op het moment van raadpleging van de site door de koper. In geval van onbeschikbaarheid van bestelde producten wordt de koper ervan geïnformeerd en kan die de bestelling ofwel wijzigen ofwel annuleren. In beide gevallen wordt indien toepasselijk een terugbetaling van de bestelling uitgevoerd. Bionutral kan in ieder geval, niet verantwoordelijk gesteld worden voor onbeschikbaarheid van producten.

3. Aankoopprijs en leveringskosten

3.1. De prijs van een product wordt op de website vermeld (hierna genoemd "de aankoopprijs") in Euro, inclusief BTW. Deze prijs bevat niet de leveringskosten die ten laste vallen van de koper.

3.2. Bionutral behoudt zich het recht voor de prijs op elk moment te kunnen aanpassen. Producten worden echter gefactureerd aan de prijs die getoond werd op moment van bevestiging van de bestelling.

3.3. Op het ogenblik van de bestelling engageert de koper zich om, naast de prijs van de aangekochte producten, ook eventuele leveringskosten te betalen. De leveringskosten blijven opeisbaar en worden, tenzij anders bepaald, niet terugbetaald bij een gehele of gedeeltelijke retournering, bij uitvoering van het herroepingsrecht, conform het artikel "Annuleringsrecht en modaliteiten van de retour". De leveringskosten worden duidelijk aan de koper gemeld.

4. Modaliteiten van de bestelling

4.1. Om een bestelling te plaatsen moet de koper het bestelformulier op de website invullen en minstens de noodzakelijke informatie ter identificatie en levering voorzien waaronder gewenste taal, naam, voornaam, geslacht, leeftijd, adres van levering, de coördinaten waarop de koper kan worden gecontacteerd en eventueel ook iedere andere relevante gezondheidsinformatie. Alle informatie die door de koper opgegeven wordt bij de bestelling is bindend voor de koper, Bionutral kan niet verantwoordelijk worden gesteld van de gevolgen van het opgeven van foutieve informatie. Na het bestelformulier ingevuld te hebben, moet de koper kennisnemen van de algemene verkoopsvoorwaarden en deze aanvaarden door de daartoe voorziene vakje "Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en aanvaard deze" aan te vinken. Met deze bevestiging engageert de koper zich om de volledige kostprijs te betalen, zijnde de prijs van de producten en eventuele leveringskosten.

4.2. Bionutral bevestigt elke bestelling binnen de 24u per e-mail aan de koper op het emailadres dat de koper heeft opgegeven (hierna genoemd "de bevestiging van de bestelling"). De bevestiging van de bestelling bevat de datum van bestelling, de bestelde producten, de aankoopprijs, de leveringskost, het leveringsadres en de wijze van leveren. De door Bionutral opgeslagen gegevens en de bevestiging van de bestelling zijn het bewijs van de contractuele relaties tussen de partijen.

4.3. Bionutral behoudt zich het recht voor om een bestelling of een levering te weigeren of te annuleren ingeval van (i) een bestaand juridisch geschil met een koper of, (ii) weigering van autorisatie van de betaling door het financieel organisme dat de betaling controleert of (iii) op grond van vermoeden van misbruik. In deze gevallen kan Bionutral op geen enkele manier verantwoordelijk gesteld worden tenzij in het geval van bedrog of ernstige fout van Bionutral.

5. Modaliteiten van de betaling

5.1. De betaling van aankopen gebeurt via elektronische betaling. Na bevestiging van de bestelling kiest de koper één van de voorgestelde betalingsmechanismen. De geldigheid van de betaling wordt onmiddellijk door het controlerend financieel organisme al dan niet bevestigd. Indien de betaling goedgekeurd wordt, wordt het bedrag volgens de modaliteiten van het voormeld organisme betaald na facturatie van de bestelling. De bestelde producten blijven het eigendom van Bionutral tot volledige betaling van de aankoopprijs en de eventuele kosten.

6. Levering

6.1. De modaliteiten en de kostprijs van de levering worden tijdens de bestelling getoond. Bionutral stelt alles in het werk om de bestellingen zo snel mogelijk te verzenden zodat ze aankomen binnen de verwachte levertermijn zoals getoond tijdens het bestelproces.

6.2. De overdracht van het risico van Bionutral naar de koper gebeurt op het moment van levering. Elke bestelling wordt geleverd volgens de door de koper gekozen leveringsmethode.

6.3. Het is de verantwoordelijkheid van de koper om op het moment van levering het pakket en het product te inspecteren en zijn eventuele opmerkingen of klachten zo snel mogelijk door te geven en eventueel het pakket te weigeren indien het mogelijk geopend werd of sporen van beschadiging vertoont. Geopende verpakkingen worden niet teruggenomen of vergoed.

6.4. In het geval de levering niet kan plaatsvinden wegens afwezigheid van de koper, wordt de het pakket naar een Pickup parcelshop in de buurt gebracht en wordt er een bericht met verdere instructies achtergelaten in de brievenbus van de koper. De koper krijgt bovendien een e-mail wanneer het pakket is aangekomen in de Pick-up parcelshop.

6.5. Mits betaling van een toeslag kan de koper ervoor kiezen om het pakket op zaterdag of tijdens de weekdagen tussen 18u en 22u te laten leveren.

7. Herroepingsrecht en modaliteiten van de retour

7.1. Als een via de website gekocht product niet voldoet voor de koper, beschikt die over een bedenktijd van veertien (14) kalenderdagen, te tellen vanaf de dag van de levering, om zijn aankoop te annuleren, zonder boete of opgave van reden, conform de geldende wetgeving. Tijdens deze bedenktijd moet de koper zijn wens om van zijn annuleringsrecht gebruik te maken doorgeven aan Bionutral: - per post, naar het adres van Bionutral, Meiveldlaan 4650 bus 3 | Poort Sint-Truiden, 3800 Sint-Truiden, of - per e-mail naar het adres info@bionutral.be

7.2. Na het doorgeven van zijn wens tot annuleren beschikt de koper over veertien (14) kalenderdagen om zijn producten aan Bionutral te bezorgen. Bij het niet tijdig terug bezorgen van de producten of een bewijs van verzending vervalt de annuleringsvraag.

7.3. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op voedingsadditieven, medische hulpmiddelen, producten die temperatuurgevoelig zijn of die snel kunnen bederven of vervallen, producten waarvan de verzegeling is verbroken, behalve in gevallen van gebreken of beschadiging bij levering.

7.4. De kosten voor het terugsturen van producten vallen ten laste van de koper.

7.5. Bij het uitoefenen van het herroepingsrecht, zoals hierboven beschreven, engageert Bionutral zich om de aankoopprijs terug te betalen binnen de veertien (14) kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag waarop de klant bekend maakt dat hij wenst gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, op voorwaarde dat Bionutral de retourzending in die tijdspanne ook daadwerkelijk ontvangen heeft. De terugbetaling gebeurt volgens de regels opgesteld door het financieel organisme verantwoordelijk voor de door de koper gekozen betaalmethode.

7.6. De koper kan geen gebruik maken van zijn herroepingsrecht indien de geleverde producten beschadigd of gedeeltelijk verbruikt werden na levering. De producten moeten naar het vermelde adres in een perfecte staat teruggestuurd worden die een herverkoop toelaat (originele en onbeschadigde verpakking), vergezeld van alle bijgesloten documenten, gebruiksaanwijzingen en de originele factuur, waarvan de koper een kopie bewaart. Bij gebreke kunnen de producten niet teruggenomen worden.

7.7. Teruggestuurde bestellingen waarbij identificatie van de verzender onmogelijk blijkt (zonder bestelnummer, naam, voornaam, adres), worden niet aanvaard. Teruggestuurde producten die niet geaccepteerd worden voor terugbetaling worden bewaard op de zetel van Bionutral en blijven daar ter beschikking van de koper die ze moet ophalen. In het geval van misbruik van het herroepingsrecht behoudt Bionutral zich het recht voor volgende bestellingen van dezelfde koper te weigeren.

8. Belangrijke waarschuwing

8.1. De aangeboden producten door Bionutral zijn voedingssupplementen waarvoor geen medisch voorschrift vereist is. Niettemin is het aan te raden om de producten met de grootste voorzichtigheid te gebruiken en de bijsluiter te lezen voor gebruik. Voorafgaandelijk advies door een wettelijk erkende arts of therapeut strekt tot aanbeveling. Uw apotheker kan u eveneens advies geven.

8.2. Bionutral is niet de producent van de aangeboden producten maar heeft een exclusieve distributie-overeenkomst gesloten met verschillende producenten, vermeld op de individuele verpakking van de producten. De door Bionutral geleverde producten zitten in de verpakking van de producent.

8.3. Bionutral garandeert in het kader van huidige overeenkomst enkel de deugdelijke levering van de producten aan de hand van de door de koper verstrekte gegevens. Bionutral garandeert nooit het bereiken van een bepaald resultaat. De kwaliteit en de bruikbaarheid van de door Bionutral geleverde producten, wordt weergegeven op de bijsluiter van de producent.

8.4. De informatie verschaft door Bionutral is afkomstig van haar toeleveranciers en wordt met de grootste zorgvuldigheid samengesteld en regelmatig gecontroleerd en geactualiseerd, doch is louter informatief. Ze vervangt nooit een diagnose of advies, omdat Bionutral niet op de hoogte kan zijn van de medische voorgeschiedenis van de koper of gebruiker. De verpakkingen en de informatie op de verpakking van de producten, die verkocht worden door Bionutral, zijn zowel in het Nederlands als in het Frans opgesteld.

8.5. Bionutral houdt de informatie bij over voorgaande bestellingen van een koper of gebruiker, doch deze informatie wordt enkel gehanteerd voor logistieke redenen. De koper mag er niet van uitgaan dat de historiek van diens bestellingen zal aanleiding geven tot een automatische waarschuwing i.v.m. de dosis en de interactie met andere geneesmiddelen.

8.6. Indien de koper twijfelt aan de geschiktheid van een bepaald product, dan adviseert Bionutral formeel het product niet te bestellen, de bestelling te annuleren of, indien het reeds geleverd werd, niet verder te gebruiken, zonder eerst een deskundige arts geraadpleegd te hebben.

Algemene bepalingen

9. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

9.1. De politiek van Bionutral met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer is beschikbaar op de website.

10. Aansprakelijkheid en garantie

10.1. Bionutral gaat enkel een middelenverbintenis aan in verband met alle stappen van toegang tot de website, de bestelling, de levering en latere diensten. Bionutral kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor ongemakken of schade door het gebruik van het internet, zoals, zonder hiertoe beperkt te zijn, bij onderbreking, externe inbraak, besmetting met computervirussen of andere elementen die als overmacht kunnen beschouwd worden. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Bionutral onder deze voorwaarden beperkt tot de som van de bedragen die betaald zijn of moeten worden voor de bestelling aan de basis van de aansprakelijkheid, ongeacht de oorzaak of de vorm van de betreffende vordering.

10.2. Bionutral kan, behalve in geval van ernstige fout of bedrog van Bionutral, op geen enkele manier en in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden bij problemen of beschadiging van eender welke aard die het gevolg kunnen zijn van een foutief gebruik van producten. De koper engageert er zich in dit verband toe om de bijsluiter van de fabrikant op of in de verpakking van het product, in het bijzonder de informatie inzake dosering en nevenwerking, aandachtig te lezen en na te leven. De koper dient zijn behandelende arts te raadplegen indien bijwerkingen optreden.

10.3. Bionutral kan op geen enkele manier en in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor eventuele productwijzigingen die door de producent doorgevoerd werden.

10.4. Bionutral kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor fouten of omissies die zich kunnen voordoen ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen voor de presentatie van de producten tenzij dit het geval is van bedrog of ernstige fout van Bionutral. In dit verband wordt uitdrukkelijk vermeld dat de foto’s die aanwezig zijn op de site pure informatieve doeleinden hebben. Onder geen enkele voorwaarde kan een wijziging van verpakking of van inhoud van een product vernoemd worden in geval van tegenstrijdigheid met de foto die beschikbaar is op de website.

11. Intellectueel eigendom

11.1. Alle (visuele of geluids-) elementen van de website, alsmede de onderliggende technologie, zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht, en meer in het algemeen door intellectuele eigendomsrechten en door de wet op ‘sui generis’ databankrechten. Zij zijn het exclusieve eigendom van Bionutral of van derden die aan Bionutral een licentie hebben verleend. De koper die beschikt over een eigen website en die, voor persoonlijk gebruik, een link wil plaatsen naar de Bionutral website moet hiervoor toestemming vragen aan Bionutral. Er zal in dit geval niet van enige impliciete affiliatie met Bionutral sprake zijn. Alle links naar de Bionutral website die gebruik maken van framing, inline of deep-linking zijn verboden. Elke, ook eerder stilzwijgend goedgekeurde link, moet op simpele vraag van Bionutral verwijderd worden.

12. Contact

12.1. Bij vragen in verband met zijn aankoop kan de koper contact opnemen met Bionutral via de op de contact sectie van de website vermelde methodes of via het e-mail adres info@bionutral.com. Bionutral engageert zich om vragen binnen de korts mogelijke tijd op te lossen.

13. Juridische geschillen en toepasselijk recht

13.1. In geval van geschil betreffende de toepassing, interpretatie of het bestaan van de huidige voorwaarden of de bestelling streven zowel Bionutral als de koper ernaar om, alvorens juridische procedures aan te wenden, een regeling in der minne te bekomen. Bij falen van een poging tot schikking zijn enkel de Antwerpse rechtbanken, Afdeling Hasselt, bevoegd om een juridisch geschil op te nemen, ongeacht de plaats van levering of het adres van de koper. Het contract en alle juridische relaties tussen de partijen zijn onderhavig aan de Belgische wetgeving. Bij een geschil adviseren wij u de website van de Onlinegeschillenbeslechting op de website https://ec.europa.eu/consumers/odr/main te consulteren.

14. Ondeelbaarheid en integraliteit

14.1. In het geval één of meerdere elementen uit de algemene verkoopsvoorwaarden ongeldig zijn of worden ten gevolge een wet, verordening of een definitieve beslissing van een bevoegd rechtsorgaan, behouden de overige elementen hun geldigheid. 14.2. De algemene verkoopsvoorwaarden en de bevestiging van de bestelling verzonden aan de koper vormen samen het volledige contract tussen de partijen. In het geval van tegenstrijdigheden tussen deze documenten, hebben de huidige algemene verkoopsvoorwaarden voorrang.

15. Bewijskracht

15.1. Het register in de informatiesystemen van Bionutral en zijn partners, voorzien van alle redelijke beveiligingssystemen, worden beschouwd als bewijsstukken van communicatie, bestelling en betalingen uitgevoerd door de partijen.

16. Wijzigingen

16.1. Bionutral houdt zich het recht voor de algemene verkoopsvoorwaarden te wijzigen.